Notes legals

1. Dades de l’empresa

En compliment d’allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial:

Jordi Montanyà i Pineda
Costa d’en Paratge 20
08500 Vic
Espanya
Tel. (0034) 932 000 672
info@montanya.eu

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, NIF A-35006992.

2. Objecte

Aquest lloc web (http://www.montanya.eu), propietat de Jordi Montanyà i Pineda, s’ha creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació corporativa i comercial de Jordi Montanyà i Pineda.

El present avís legal té com a finalitat establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades i incloses en aquest avís legal. Jordi Montanyà i Pineda es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, els continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada cop que desitgi entrar en el lloc web per fer-ne ús, ja que poden sofrir algunes modificacions.

3. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual de Jordi Montanyà i Pineda o, en el seu cas, de tercers, excepte si s’especifica el contrari. A títol merament enunciatiu, s’inclouen en els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, software, vincles i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font.

A més a més, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Jordi Montanyà i Pineda o, en el seu cas, de tercers, excepte si s’especifica el contrari.

L’usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, de titularitat de Jordi Montanyà i Pineda o d’altres.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posta a disposició, extracció, reutilització, retransmissió i ús de tota mena, per qualsevol mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets corresponents.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús personal, exclusiu i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, ni amb objectius de distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets abans esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

4. Continguts

Jordi Montanyà i Pineda es reserva el dret d’actualitzar o modificar els continguts d’aquest lloc web sense previ avís.

Els continguts del lloc web, en especial les referències informatives, tècniques o publicitàries, excepte que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. Jordi Montanyà i Pineda es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del lloc web quan ho consideri adient, així com d’impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

5. Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Jordi Montanyà i Pineda. amb domicili Costa d’en Paratge 20, 08500 Vic, Espanya.

En aquest sentit l’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió administrativa pròpies de la relació comercial existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació contractual.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

A conseqüència de l'accés dels usuaris a la present pàgina s'han generat uns fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat de Jordi Montanyà i Pineda.

Li comuniquem que Jordi Montanyà i Pineda. amb domicili a Costa d’en Paratge 20, 08500 Vic, Espanya, és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Les dades proporcionades seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a aquesta web i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport.

Jordi Montanyà i Pineda podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup en altres països per a les mateixes finalitats indicades anteriorment.(opcional).

En compliment de la normativa vigent, Jordi Montanyà i Pineda garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte norma legal que requereixi la seva conservació, procedint en aquest cas al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de Jordi Montanyà i Pineda info@montanya.eu.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, Jordi Montanyà i Pineda no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Jordi Montanyà i Pineda es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

6. Enllaços de tercers al lloc web de Jordi Montanyà i Pineda

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web al lloc web de Jordi Montanyà i Pineda haurà d’obtenir autorització prèvia de Jordi Montanyà i Pineda per escrit. A més a més, haurà de complir les obligacions següents:

L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, excepte si es compta amb l’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap manera.

Queda prohibit de forma expressa establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través d’adreces d’Internet diferents de la d’aquest lloc web.

El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o fer ús de dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

En cap cas es portaran a terme, des del lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre Jordi Montanyà i Pineda, els seus empleats o els seus productes i serveis.

El remitent no podrà fer servir la marca gràfica o mixta, ni qualsevol altre signe distintiu de Jordi Montanyà i Pineda dins del seu lloc web, excepte en els casos autoritzats de forma expressa per Jordi Montanyà i Pineda.

7. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Jordi Montanyà i Pineda pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès mitjançant aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars d’aplicació.

7.1 Accés al lloc web

Jordi Montanyà i Pineda no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts a l’usuari causats per errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que ocasionen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

7.2 Protecció de dades personals

Jordi Montanyà i Pineda garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD).

7.3 Qualitat del servei

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Jordi Montanyà i Pineda de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’instruments adients per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

7.4 Els continguts

Jordi Montanyà i Pineda no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o altres amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

7.5 Enllaços o links

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, Jordi Montanyà i Pineda actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència adient.

En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Jordi Montanyà i Pineda, d’acord amb el procediment i els efectes establerts a la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l'enllaç corresponent.

L’existència d’enllaços o links no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests enllaços, ni la recomanació, promoció o identificació de Jordi Montanyà i Pineda amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Jordi Montanyà i Pineda no coneix els continguts i serveis dels enllaços o links i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços o links ni de qualsevol altre dany que no sigui imputable directament a Jordi Montanyà i Pineda.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l'accés al lloc web, l'usuari i Jordi Montanyà i Pineda acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Barcelona), amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.